top of page
عر
En

משנת 2010 פעלה האגודה לזכויות האזרח, ביחד עם ארגונים אחרים בקואליציה למען הרפורמה בסיעוד, כדי להבטיח טיפול ואשפוז סיעודיים הולמים לכל זקן וזקנה בישראל, ללא תלות במצבם הכלכלי. בשנת 2016 יצאה האגודה לזכויות האזרח בקמפיין רחב היקף במטרה לעורר תמיכה ציבורית רחבה ברפורמה בטיפול ובאשפוז הסיעודי בישראל, ולעודד את הציבור להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות ועל מובילי דעה כדי להכניס את הרפורמה לתקציב. הפעילות כללה קידום מדיניות  בכנסת, ארגון כנס בכנסת, פוסטים רבים בפייסבוק, איסוף עדויות, פרסום נייר עמדה בשיתוף עם החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, השקת מיניסייט המסביר את הנושא, ניוזלטרים, קמפיין שליחת מיילים למקבלי החלטות וייזום כתבות בכלי תקשורת מובילים.


במרץ 2018 אישרה הממשלה את תכנית הסיעוד הלאומית, שנתנה מענה לחלק מדרישותינו. בין היתר תוקן החוק והוגדל מספרן של שעות הסיעוד והורחבו שירותי הסיעוד בקהילה. אין ספק כי מדובר בהישג ממשי ושמאבקנו נשא פירות. אך לא מדובר ברפורמה המלאה שדרשנו, והמאבק עדיין לא תם. 


בין השותפים למאבק: עמותת המשפט בשירות הזקנה, כן לזקן, האגודה לזכויות החולה, רופאים לזכויות אדם, שדולת הגמלאים חיפה, מינהל לשירותי קהילה בעיריית ירושלים, ברית ההתארגנויות לעזרה עצמית ירושלים, הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה באונ' בר אילן, CareGivers Israel –  הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, אנו


אמא יקרה לי

אמא יקרה לי

הם היו שם בשבילנו – אנחנו שם בשבילם. בשביל ההורים, בשביל בן הזוג או הסבתא. אנו רוצים להבטיח להם שיזדקנו בכבוד, וששנותיהם האחרונות יהיו מכובדות ומאושרות. כך אנו מקווים שינהגו גם בנו ביום מן הימים, כשנזדקק לעזרה.

© Shalom Rufeisen | Dreamstime.com

עוד בעשור זה:

bottom of page