top of page
عر
En

בקרוב... 

הקורונה ואנחנו

הקורונה ואנחנו

משברים – ביטחוניים, בריאותיים או כלכליים – הם תקופות מבחן לדמוקרטיה ולמחויבות לזכויות האדם, ותקופות שבהן פעילות האגודה היא קריטית במיוחד.

עוד בעשור זה:

bottom of page