top of page
عر
En

לאה שקדיאל, אישה דתייה תושבת ירוחם, הייתה חברה נבחרת במועצה המקומית מאז 1984. בינואר 1986 בחרה אותה המועצה המקומית לכהן מטעמה במועצה הדתית של ירוחם, אך השר לענייני דתות וועדת השרים שעסקה בנושא פסלו את מינויה בשל היותה אישה. שקדיאל פנתה לאגודה, שהגישה בשמה עתירה לבג"ץ.


במאי 1988 ניתן פסק הדין בבג"ץ, והמונופול הגברי במועצות הדתיות נפרץ לראשונה. בג"ץ קבע כי אי הכללת מועמד למועצה דתית, משום שהמועמד הוא אישה, נוגד את עקרון היסוד של מערכת המשפט הישראלית, לפיו אפליה מטעמי מין אסורה.


באוקטובר 1988 התכנס לראשונה ההרכב החדש של המועצה הדתית בהשתתפות שקדיאל. היא כיהנה במועצה הדתית בירוחם קדנציה מלאה בת חמש שנים. מאז מונו עוד כעשרים נשים למועצות דתיות ברחבי הארץ.


להרחבה

אישה במועצה דתית

אישה במועצה דתית

לאה שקדיאל, אישה דתייה תושבת ירוחם, פרצה לראשונה את המונופול הגברי במועצות הדתיות – לא לפני שעתרה לבג"ץ בעזרת האגודה.

עוד בעשור זה:

bottom of page